เกี่ยวกับสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย

•เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของกีฬาเทคบอลและเผยแพร่กีฬาเทคบอลสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพของไทย

•เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและให้สวัสดิการนักกีฬาเทคบอล

•เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาเทคบอลของไทยตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถในการเป็นตัวแทนของไทยไปแข่งขันระดับสากล

•เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านต่างๆของกีฬาเทคบอล

•เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลางและไม่ให้สนันสนุนเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด